دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه سريال زير نويس درخواست فیلم ورود و خروج کاربر
اطلاعیه ( ربات سایت )

با سلام خدمت همه بازديدکنندگان سايت
قسمت درخواست فيلم آنلاين به سايت اضافه شده است

با اين امکانات شما ميتوانيد هر فيلمي که درخواست ميدهيد را بعد از حداکثر دو دقيقه در سايت دانلود کنيد ( حتي اگر در سايت نباشد )

لينک درخواست فيلم آنلاين


با تشکر
مديريت سايتجدول پخش سریال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سریال
آخرین قسمت در سایت
قسمت فعلی
عکس سریال
فصل سوم قسمت بیست و دوم (پایان)
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و دوم (پایان)
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم (پایان)
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفدهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت چهارم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سریال
آخرین قسمت در سایت
قسمت فعلی
عکس سریال
فصل اول قسمت شانزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲ خرداد
فصل دوم قسمت هفتم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سریال
آخرین قسمت در سایت
قسمت فعلی
عکس سریال
فصل اول قسمت بیستم و ششم (پایان)
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم و یکم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هجدهم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پنجم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفتم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان)
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت بیستم (پایان)
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت نوزدهم (پایان)
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پنجم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت بیست و دوم
۲۰ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۷ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سریال
آخرین قسمت در سایت
قسمت فعلی
عکس سریال
فصل پنجم قسمت هشتم
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت بیست و هشتم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم (پایان)
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم (پایان)
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم (پایان)
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هفدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم (پایان)
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم (پایان)
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۱۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۱۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سریال
آخرین قسمت در سایت
قسمت فعلی
عکس سریال
فصل اول قسمت دهم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیستم
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هشتم
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و سوم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و چهارم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و چهارم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت بیست و هشتم (پایان)
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان)
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سریال
آخرین قسمت در سایت
قسمت فعلی
عکس سریال
فصل اول قسمت دهم (پایان)
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم و دوم (پایان)
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و یکم (پایان)
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت دوم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت یازدهم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و سوم ( پایان )
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم (پایان)
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت بیست و سوم (پایان)
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان)
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم (نوزده منتشر نشده)
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سریال
آخرین قسمت در سایت
قسمت فعلی
عکس سریال
فصل چهارم قسمت هفتم
۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت هفدهم
۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نهم
۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۷ خرداد
فصل چهارم قسمت دهم (پایان)
۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۷ خرداد
فصل نهم قسمت هشتم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و یکم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم (پایان)
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان

Guddu Rangeela-poster

IMDB

Guddu Rangeela 2015

ژانر : کمدی, درام
محصول کشور : هند
کارگردان : Subhash Kapoor
بازيگران :Arshad Warsi, Amit Sadh, Ronit Roy, Aditi Rao Hydari
امتياز : 5.3
مدت زمان :124 دقیقه
خلاصه فیلم :

داستان در شمال هندوستان اتفاق می افتد. دو پسر عمو قصد دارند جرم و جنایتی که محیط اطراف را در بر گرفته است را به طور کامل پاکسازی کنند. آنها باید از طریق یک گنگستر محلی که جز ثروتمند ترین خانواده های آنجاست وارد عمل شوند و…

Malicious-poster

IMDB

Malicious 1973

ژانر : کمدي, فانتزي
محصول کشور : ايتاليا
کارگردان : Salvatore Samperi
بازيگران :Laura Antonelli, Turi Ferro, Alessandro Momo, Tina Aumont
امتياز : 6.6
مدت زمان :98 دقيقه
خلاصه فیلم :

مردی به همراه سه پسرش عاشق خدمتکاری زیبا به نام “آنجلا” می شود.هر کدام از آنها تلاش می کنند از راه مخصوص به خود نظر او را جلب کنند…

Ghost Theater-poster

IMDB

Ghost Theater 2015

ژانر : ترسناک
محصول کشور : ژاپن
کارگردان : Hideo Nakata
بازيگران :Rika Adachi, Keita Machida, Haruka Shimazaki, Riho Takada
امتياز : 5.2
مدت زمان :نامعلوم
خلاصه فیلم :

سارا یک بازیگر جوان و با استعداد است که در کارش بسیار موفق می باشد. او بزودی می فهمد که کسی یا چیزی قصد دارد به هر قیمتی شده به او صدمه بزند و…

The Mermaid-poster

IMDB

The Mermaid 2016

ژانر : درام, فانتزي, عاشقانه
محصول کشور : چين
کارگردان : Stephen Chow
بازيگران :Chao Deng, Yun Lin, Show Luo, Yuqi Zhang
امتياز : 6.8
مدت زمان :94 دقيقه
خلاصه فیلم :

پروژه ی ساختمانیِ شخصی بنام “ژوان” که شامل بخشی از دریا نیز می شود، زندگی پری های دریایی را به خطر انداخته است. “شان” که یک پری دریایی است برای متوقف کردن “ژوان” قدم پیش میگذارد و همین مسئله باعث میشود این دو عاشق یکدیگر شوند. “ژوان” دیگر تصمیمش را گرفته و میخواهد پروژه را متوقف کند، اما یک سازمان مخفی شروع به شکار کردن “شان” و دیگر پری های دریایی می کند…

Piku-poster

IMDB

Piku 2015

ژانر : کمدی, درام
محصول کشور : هند
کارگردان : Shoojit Sircar
بازيگران :Amitabh Bachchan, Deepika Padانگلستانone, Irrfan Khan, Moushumi Chatterjee
امتياز : 7.6
مدت زمان :123 دقیقه
خلاصه فیلم :

این فیلم طنز در مورد رابطه‌ی بین یک پدر پیر و دختر جوانش می باشد که با هم شرط گذاشته اند زیاد کاری به کار یکدیگر نداشته باشند و فقط از لحاظ عاطفی یکدیگر را حمایت کنند، اما…

The Fault in Our Stars-poster

IMDB

The Fault in Our Stars 2014

ژانر : درام, عاشقانه
محصول کشور : آمریکا
کارگردان : Josh Boone
بازيگران :Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern
امتياز : 7.9
مدت زمان :126 دقیقه
خلاصه فیلم :

با توجه به معجزه ای که در مورد منقبض شدن تومور سرطانی هزل رخ داده و چند سال وقت برایش فراهم آورده، او تا کنون در انتهای خط زندگیش بوده و منتظر آخرین ورق داستان زندگیش است. اما یک برنامه ی پیچیده ای در گروه بچه های سرطانی سبب ورود پسری به اسم آگستیوس واترز می شود که باعث می شود زندگی هزل دوباره از نو نوشته شود…

Back to the Jurassic-poster

IMDB

Back to the Jurassic 2015

ژانر : انیمیشن
محصول کشور : کره جنوبی
کارگردان : Yoon-sانگلستان Choi
بازيگران :Melanie Griffith, Jane Lynch, William Baldwin, Stephen Baldwin
امتياز : 5.0
مدت زمان :86 دقیقه
خلاصه فیلم :

ارنی و خواهر کوچکش جولیا به همراه بهترین دوستشان مکس هنگامی که در حال بازی کردن در کارگاه پدرشان بودند، به طور کاملا تصادفی ماشین زمانی که پدرشان ساخته بود را فعال می کنند و پس از چند ثانیه خود را در میلیون ها سال قبل می یابند. در همین حین هنگامی که آنها از ترس جانشان به مکان های مختلف فرار می کنند، یک دایناسور مادر به نام تیرا آنها را به فرزندی قبول می کند و…

7 Cases-poster

IMDB

7 Cases 2015

ژانر : جنایی, درام, هیجان‌انگیز
محصول کشور : انگلستان
کارگردان : Seamus Vincenzo
بازيگران :Steven Berkoff, Dave Vincent Philips, Paul Cooper, Samantha Fox
امتياز : 3.6
مدت زمان :95 دقیقه
خلاصه فیلم :

داستان فیلم درمورد دو سارق مسلح بانک می باشد که خود را برای آخرین عملیاتشان آماده می کنند. اما شخصی آخرین پول‌ها را از آن‌ها دزدیده است و به ۷ قسمت تقسیم کرده است، حال آ‌ن‌ها می بایست تمام افرادی که ممکن است در این ماجرا دست داشته باشند را بازجویی کنند و…

Black-poster

IMDB

Black 2015

ژانر : اکشن, درام
محصول کشور : بلژيک
کارگردان : Adil El Arbi, Bilall Fallah
بازيگران :Sanaa Alaoui, Martha Canga Antonio, Aboubakr Bensaihi, Sanaa Bourrasse
امتياز : 7.5
مدت زمان :95 دقيقه
خلاصه فیلم :

داستان در مورد یک دختر 15 ساله می باشد که عضو یک باند سیاه پوستان بروکسل است. زمانی که او عاشق پسری مراکشی از باند رقیب می شود، باید میان وفاداری و عشق یکی را انتخاب کند…

Bleeding Heart-poster

IMDB

Bleeding Heart 2015

ژانر : درام
محصول کشور : آمریکا
کارگردان : Diane Bell
بازيگران :Jessica Biel, Zosia Mamet, Lacey Alessandra, Mauricio Gomez Amoretti
امتياز : 4.9
مدت زمان :80 دقیقه
خلاصه فیلم :

یک مربی یوگا تلاش می کند از خواهر تن‌فروشش در برابر دوست پسرش محافظت کند…

صفحه 1 از 1,36712345...قبلی »