کانال دانلود فیلم


اطلاعیه ( ربات سایت )

با سلام خدمت همه بازديدکنندگان سايت
اطلاعيه : قسمت درخواست فيلم آنلاين به سايت اضافه شده است

با اين امکانات شما ميتوانيد هر فيلمي که درخواست ميدهيد را بعد از حداکثر دو دقيقه در سايت دانلود کنيد ( حتي اگر در سايت نباشد )

لينک درخواست فيلم آنلاين

با تشکر
مديريت سايت

جدول پخش سریال
تاريخ امروز : ۱۰ اردیبهشت

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
فصل اول قسمت دوم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم (پایان)
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم و دوم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و دوم (پایان)
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و یکم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هجدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۹ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیستم
۲۸ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۲۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۷ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۳۰ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هجدهم
۲۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۱۵ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و چهارم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفتم
۱۶ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیستم و یکم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نوزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت بیستم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت اول
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت نوزدهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفتم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفتم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت سیزدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و چهارم (پایان)
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان)
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نوزدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سوم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت نوزدهم
۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت نوزدهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیستم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هجدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نوزدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و دوم (پایان)
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نوزدهم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیستم
۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیستم و یکم
۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان)
۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیستم و یکم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هجدهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سوم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفتم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفدهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت نوزدهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نوزدهم
۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۴ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت یازدهم
۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نوزدهم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نوزدهم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت بیست و یکم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت چهارم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم (پایان نیم فصل)
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هجدهم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیستم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نوزدهم
۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
Deadpool-poster
      کيفيت : 720p   1080P   
      ژانر : اکشن, ماجراجويي, کمدي
      امتياز : 8.3             
      محصول کشور : آمريکا, کانادا
      زبان : انگليسي
      کارگردان : Tim Miller
      بازيگران :Ryan Reynolds, Karan Soni, Ed Skrein, Michael Benyaer
      مدت زمان :108 دقيقه
       حجم فايل :   750 مگابایت  1.4 گیگابایت
خلاصه داستان :

ویِد ویلسون که عضو سابق نیروی عملیات ویژه بوده است ، پس از انجام آزمایشاتی عجیب بر رویش و بدست آوردن قدرت های ماورای انسانی ، تصمیم می گیرد به سراغ فردی که زندگی اش را نابود کرده است ، برود. اما…


The Change-Up-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : کمدی
      امتياز : 6.4             
      محصول کشور : آمريکا
      زبان : انگليسي
      کارگردان : David Dobkin
      بازيگران :Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde
      مدت زمان :112 دقیقه
       حجم فايل :   597 مگابايت
خلاصه داستان :

«میچ» و «دیو» دو دوست قدیمی هستند که هرکدام زندگی متفاوتی دارند. دیو یک وکیل متاهل است که سه فرزند دارد، اما میچ همچنان مجرد باقی مانده و تا بحال هیچ مسئولیتی بر دوش نداشته است. آنها به زندگی یکدیگر حسادت می کنند، تا اینکه یک روز صبح هر کدام از آن ها در بدن دیگری از خواب بیدار می شود و فرصتی بدست می آورد تا زندگی متفاوتی را تجربه کند…


The Theory of Everything-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : بیوگرافی, درام, عاشقانه
      امتياز : 7.7             
      محصول کشور : انگلستان
      زبان : انگلیسی, فرانسوی, لاتين, ایتالیایی
      کارگردان : James Marsh
      بازيگران :Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior, Sophie Perry
      مدت زمان :123 دقیقه
       حجم فايل :   870 مگابایت
خلاصه داستان :

این فیلم نگاهی به رابطه‌ی بین فیزیکدان مشهور “استفان هاوکینگ” و همسرش دارد…


Félix & Meira-poster
      کيفيت : DVDRip   
      ژانر : درام, عاشقانه
      امتياز : 6.6             
      محصول کشور : کانادا
      زبان : فرانسوی, ییدیش, انگلیسی, اسپانیایی, عبري, ایتالیایی
      کارگردان : Maxime Giroux
      بازيگران :Martin Dubreuil, Hadas Yaron, Luzer Twersky, Anne-Élisabeth Bossé
      مدت زمان :105 دقیقه
       حجم فايل : 351 مگابايت
خلاصه داستان :

فیلم درباره زنی متاهل و باایمان است که قصه دلباختگی او سبب می‌شود از دریچه تازه‌ای به زندگی نگاه کند…


G.I. Joe: Retaliation-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : اکشن, ماجرایی, تخیلی
      امتياز : 5.8             
      محصول کشور : آمریکا
      زبان : انگلیسی
      کارگردان : Jon M. Chu
      بازيگران :Dwayne Johnson, Jonathan Pryce, Byung-hun Lee, Elodie Yung
      مدت زمان :110 دقیقه
       حجم فايل :   899 مگابايت
خلاصه داستان :

گروه جی. آی . جوئی پس از مبارزه با اخلال گران امنیت جهانی، اینبار به جرم اقدام علیه امنیت ملی، با دستور مستقیم رئیس جمهور به جهت انهدام گروه مواجه می شوند. اما بازماندگان این جریان پی به اتفاقات پشت پرده ای می برند که بوی خیانت و دسیسه از آن به مشام می رسد…


Lily Sometimes-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : درام
      امتياز : 6.2             
      محصول کشور : فرانسه
      زبان : فرانسوي
      کارگردان : Fabienne Berthaud
      بازيگران :Diane Kruger, Ludivine Sagnier, Denis Ménochet, Brigitte Catillon
      مدت زمان :103 دقیقه
       حجم فايل :   750 مگابايت
خلاصه داستان :

کلارا یه زندگی شاد با همسر وکلیش دارد و در پاریس زندگی میکند اما بعد از مرگ ناگهانی مادرش مجبور میشود سرپرستی خواهر کوچیکترش را که دارای اختلالات روانی است را به عهده بگیرد …


Inherit the Wind-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : درام
      امتياز : 7.4             
      محصول کشور : آمريکا
      زبان : انگليسي
      کارگردان : Daniel Petrie
      بازيگران :Jack Lemmon, George C. Scott, Lane Smith, Tom Everett Scott
      مدت زمان :113 دقيقه
       حجم فايل :   751 مگابايت
خلاصه داستان :

این فیلم که بر اساس یک پرونده واقعی در سال ۱۹۲۵ ساخته شده در مورد یک معلم علوم می باشد که سیر تکاملی (نظریه داروین) را تدریس کرده و با اتهامات وارده بازداشت می شود. دو وکیل بزرگ پرونده او را به دست میگیرند و…


Whitney-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : زندگينامه, درام
      امتياز : 5.1             
      محصول کشور : آمريکا
      زبان : انگليسي
      کارگردان : Angela Bassett
      بازيگران :Yaya DaCosta, Arlen Escarpeta, Yolonda Ross, Suzzanne Douglas
      مدت زمان :88 دقيقه
       حجم فايل :   573 مگابايت
خلاصه داستان :

داستان فیلم درباره به شهرت رسیدن “ویتنی هوستون” و رابطه آشفته او با همسرش “بابی براون” می باشد.


Psycho-Pass: The Movie-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : انيميشن, اکشن, جنايي
      امتياز : 7.4             
      محصول کشور : ژاپن
      زبان : ژاپني
      کارگردان : Katsuyuki Motohiro, Naoyoshi Shiotani
      بازيگران :Kana Hanazawa, Noriko Hidaka, Unshô Ishizuka, Shizuka Itô
      مدت زمان :113 دقيقه
       حجم فايل :   893 مگابايت
خلاصه داستان :

در سال ۲۱۱۶ مقامات کشور ژاپن ارسال هواپیماهای بدون سرنشین را به کشورهای جنگ زده و بی ثبات آغاز می کنند و این سیستم را در سطح دنیا گسترش می دهند. سیون (اتحادیه جنوب شرق آسیا) که دچار جنگ داخلی شده، به شکل آزمایشی این هواپیماهای بدون سرنشین را وارد نبرد می کند و…


Mr. Robin kkosigi-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : عاشقانه
      امتياز : 6.8             
      محصول کشور : کره جنوبي
      زبان : انگليسي, ژاپني, کره اي
      کارگردان : Sang-woo Kim
      بازيگران :Jeong-hwa Eom, Daniel Henney, Holly Karrol Clark, Joong-hyeon Bang
      مدت زمان :107 دقيقه
       حجم فايل :   751 مگابايت
خلاصه داستان :

یک تحلیلگر شرکت کُره ای با ماشین یک مرد آمریکایی تصادف می کند و سپس متوجه می شود آن مرد رئیس جدیدش می باشد. او که خود در عشق و عاشقی بدشانس می باشد، شروع می کند با دادن درس هایی در مورد عشق به رئیسش، او را اغفال کند.


Take Me to the River-poster
      کيفيت : DVDRip   
      ژانر : مستند, موزيکال
      امتياز : 7.2             
      محصول کشور : آمريکا
      زبان : انگليسي
      کارگردان : Martin Shore
      بازيگران :Terrence Howard, James Alexander, Al Bell, William Bell
      مدت زمان :95 دقيقه
       حجم فايل : 426 مگابايت
خلاصه داستان :

این فیلم مستند در مورد روح موسیقی آمریکایی می باشد که در آن جریانات ضبط یک آلبوم جدید توسط افسانه های “استکس رکورد” دنبال می شود…