کانال دانلود فیلم


اطلاعیه ( ربات سایت )

با سلام خدمت همه بازدیدکنندگان سايت
اطلاعیه شماره یک : همه ی فیلم ها و سریال های سایت کاملا رایگان بوده ولی قبل از دانلود ابتدا باید در سایت ثبت نام نموده و وارد سایت شوید

اطلاعیه شماره دو : قسمت درخواست فيلم آنلاين به سايت اضافه شده است

با اين امکانات شما ميتوانيد هر فيلمي که درخواست ميدهيد را بعد از حداکثر دو دقيقه در سايت دانلود کنيد ( حتي اگر در سايت نباشد )

لينک درخواست فيلم آنلاين

با تشکر
مديريت سايت

جدول پخش سریال
تاريخ امروز : ۲۴ بهمن

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
فصل اول قسمت شانزدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هشتم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پانزدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۴ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و هفتم
۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۴ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفتم
۱۶ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت چهارم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پنجم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت سیزدهم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۹ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۲۹ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت دوازدهم
۲۸ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت ششم
۲۸ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هشتم
۲۸ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت پانزدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت سوم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت نهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پانزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت شانزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۴ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت سیزدهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دوازدهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت چهاردهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دوم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم
۲۳ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت نهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت یازدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دوازدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پنجم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت یازدهم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت یازدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
What We Do in the Shadows-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : کمدی, ترسناک
      امتياز : 7.6             
      محصول کشور : نيوزيلند, آمريکا
      زبان : انگليسي, آلماني, اسپانيايي
      کارگردان : Jemaine Clement, Taika Waititi
      بازيگران :Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonny Brugh, Cori Gonzalez-Macuer
      مدت زمان :86 دقیقه
       حجم فايل :   599 مگابايت
خلاصه داستان :

داستان فیلم درباره ی چند خون آشام هم خونه ای هست که در تلاشند بر موانع زندگی غلبه کنند. اما…


Creed-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : درام, ورزشی
      امتياز : 8.0             
      محصول کشور : آمريکا
      زبان : انگليسي
      کارگردان : Ryan Coogler
      بازيگران :Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad
      مدت زمان :133 دقیقه
       حجم فايل :   904 مگابايت
خلاصه داستان :

داستان فیلم در مورد قهرمان سابق مسابقات بوکس، راکی (سیلوستر استالونه) می باشد که تصمیم می گیرد مربیگری پسر دوستش، آدونیس جانسون (مایکل بی.جوردن) را برعهده بگیرد تا…


Z-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : جنایی, درام, هیجان‌انگیز
      امتياز : 8.2             
      محصول کشور : فرانسه, Algeria
      زبان : فرانسوي, روسی, انگليسي
      کارگردان : Costa-Gavras
      بازيگران :Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignant, Jacques Perrin
      مدت زمان :127 دقیقه
       حجم فايل :   851 مگابايت
خلاصه داستان :

در یک گردهمایی عمومی، در کشوری ناشناخته (بدون نام)، یکی از مخالفان حکومت که در این گردهمایی قصد سخنرانی دارد، مورد حمله قرار می گیرد و کشته می شود.با تحقیقات یک دادستان باهوش، حقایقی آشکار می شود…


Persepolis-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : انیمیشن, بیوگرافی, درام
      امتياز : 8.0             
      محصول کشور : فرانسه, آمريکا
      زبان : فرانسوي, انگليسي, فارسي, آلماني
      کارگردان : Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
      بازيگران :Chiara Mastroianni, Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Simon Abkarian
      مدت زمان :96 دقیقه
       حجم فايل :   752 مگابايت
خلاصه داستان :

این فیلم داستان زندگی سازنده فیلم (مرجانه ساتراپی) را تعریف می کند و در این میان نگاهی دارد به انقلاب ایران و پیامدهای آن برای خانواده های ایرانی…


Savage Grace-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : درام
      امتياز : 5.9             
      محصول کشور : اسپانيا, آمريکا, فرانسه
      زبان : انگليسي, فرانسوي, اسپانيايي
      کارگردان : Tom Kalin
      بازيگران :Julianne Moore, Stephen Dillane, Anne Reid, Martin Huber
      مدت زمان :97 دقیقه
       حجم فايل :   699 مگابايت
خلاصه داستان :

داستان غم انگیز قتل غیر منتظره ی «باربارا دالی بیکلند» ( جولین مور )، که در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۷۲ در لندن رخ داد…


Spy-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : اکشن, کمدی, جنایی
      امتياز : 7.1             
      محصول کشور : آمريکا
      زبان : انگليسي, فرانسوي, ايتاليايي, آلماني
      کارگردان : Paul Feig
      بازيگران :Jude Law, Raad Rawi, Melissa McCarthy, Jessica Chaffin
      مدت زمان :119 دقیقه
       حجم فايل :   1226 مگابايت
خلاصه داستان :

یک میزگرد محدود از تحلیلگران سازمان سیا (CIA) تشکیل می شود تا داوطلبان نفوذ مخفیانه به تشکیلات یک فروشنده سلاح های مرگبار را بررسی کنند و با یافتن گزینه مناسب، از وقوع یک فاجعه جهانی جلوگیری کنند…


The 400 Blows-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : جنایی, درام
      امتياز : 8.2      250 فيلم برتر            
      محصول کشور : فرانسه
      زبان : فرانسوي, انگليسي
      کارگردان : François Truffaut
      بازيگران :Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Guy Decomble
      مدت زمان :99 دقیقه
       حجم فايل :   701 مگابايت
خلاصه داستان :

«آنتوان» ( لئو ) که از والدین، به خصوص مادرش ( موریه ) بی ‏توجهى می‏بیند، به جاى مدرسه با دوستش، « رنه » ( اوفاى ) به گردش مى ‏رود. او به دلیل دزدیدن یک ماشین تحریر به دارالتأدیب فرستاده مى ‏شود…


The Artist-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : کمدی, درام, عاشقانه
      امتياز : 8.0             
      محصول کشور : فرانسه
      زبان : انگليسي, فرانسوي
      کارگردان : Michel Hazanavicius
      بازيگران :Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James Cromwell
      مدت زمان :100 دقیقه
       حجم فايل :   598 مگابايت
خلاصه داستان :

داستان فیلم در هالیوود و بین سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۱ اتفاق می افتد. «جورج والنتین» (ژان دوژاردین) هنرپیشه خوش سیمای سینمای صامت هالیوود است که رقیبی برای خود نمی بیند. اما بعد از آنکه سینمای صامت به سینمای ناطق تغییر می یابد، جورج والنتین محبوبیت خود را از دست داده و به دست فراموشی سپرده می شود تا اینکه… متن از مجله مووی مگ


Femme Fatale-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : جنایی, درام, رازآلود
      امتياز : 6.3             
      محصول کشور : فرانسه, سوئيس
      زبان : انگليسي, فرانسوي, اسپانيايي
      کارگردان : Brian De Palma
      بازيگران :Rebecca Romijn, Antonio Banderas, Peter Coyote, Eriq Ebouaney
      مدت زمان :114 دقیقه
       حجم فايل :   1017 مگابايت
خلاصه داستان :

«لور» (رومين – استاموس) هم راه همسرش «واتس» (کايوت)، سفير جديد امريکا در فرانسه، به فرانسه باز مي گردد. چند سال قبل او سارقي بوده که به اتفاق شرکايش نقشه ي جسورانه ي سرقت جواهراتي را در جريان برگزاري جشنواره ي فيلم کن اجرا کرده است…


Wild Things-poster
      کيفيت : 720p   
      ژانر : جنایی, درام, رازآلود
      امتياز : 6.5             
      محصول کشور : آمريکا
      زبان : انگليسي
      کارگردان : John McNaughton
      بازيگران :Kevin Bacon, Matt Dillon, Neve Campbell, Theresa Russell
      مدت زمان :108 دقیقه
       حجم فايل :   751 مگابايت
خلاصه داستان :

بلوبري، فلوريدا. «سام لومباردو» (ديلن)، معلم دبيرستان، متهم شده که شاگردش، «کلي» (ريچاردز) – دختر «ساندارا وان رايان» (راسل)، يکي از چهره هاي معتبر شهر – را مورد اذيت و آزار قرار داده است. دو کارآگاه به نام هاي «ري دوکت» (بيکن) و «گلوريا پرس» (روبين وگا) درباره ي اين ادعا تحقيقاتي را آغاز مي کنند ولي «گلوريا» معتقد است که اين اتهامات واهي است و براي ضايع کردن «سام» سر هم شده اند.